GEBRUIKERSVOORWAARDEN TWSC.NL

De dienst "twsc.nl" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf CycleSoftware B.V. in opdracht van retailer (Winkel). Aan het gebruik van twsc.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door twsc.nl te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door CycleSoftware B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 10. Gebruik van de dienst
10.1. Op twsc.nl krijgt u Toegang tot online diensten en services van een retailer (Winkel).
10.2. Om bepaalde services van twsc.nl te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren met behulp van met behulp van accounts die u aanmaakt bij producten en services van derden, zoals Facebook, Google, Strava, Microsoft (gezamenlijk "Accounts bij derden"). Nadat uw registratie is afgerond, kunt u het Account bij derden koppelen met gegevens van Winkel.
10.3. Met twsc.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van CycleSoftware B.V. voor meer informatie.

Artikel 11. Gebruiksregels
11.1. Het is verboden twsc.nl te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
11.2. Indien CycleSoftware B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag CycleSoftware B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
11.3. Indien naar het oordeel van CycleSoftware B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van CycleSoftware B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is CycleSoftware B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
11.4. CycleSoftware B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
11.5. CycleSoftware B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart CycleSoftware B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 12. Beschikbaarheid en onderhoud
12.1. CycleSoftware B.V. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.,
12.2. CycleSoftware B.V. onderhoudt twsc.nl actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
12.3. CycleSoftware B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van twsc.nl aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist CycleSoftware B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1. De dienst twsc.nl, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van CycleSoftware B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van CycleSoftware B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
13.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). CycleSoftware B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
13.3. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
13.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.
13.5. Indien u informatie stuurt naar CycleSoftware B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
13.6. CycleSoftware B.V. zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via twsc.nl, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of CycleSoftware B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CycleSoftware B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 14. Betalingen & vergoeding voor de dienst
14.1. twsc.nl wordt u geheel gratis aangeboden, aan de diensten, producten en services geleverd door Winkel kunnen kosten verbonden zijn.
14.2. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
14.3. Betalingen via twsc.nl en betalen.twsc.nl worden via een Payment Service Provider in opdracht van Winkel verwerkt.
14.4. CycleSoftware B.V. is alleen verantwoordelijk voor het aanbieden van een betalen.twsc.nl als betaal-service van Winkel.
14.5. Voor eventuele schade die het gevolg is van een fout bij de uitvoering van de betaling is CycleSoftware B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert CycleSoftware B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.
15.2. CycleSoftware B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij CycleSoftware B.V. meldt.
15.4. In geval van overmacht is CycleSoftware B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 16. Duur en opzegging
16.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
16.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
16.3. CycleSoftware B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik heeft gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 17. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
17.1. CycleSoftware B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.,
17.2. CycleSoftware B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
17.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 18. Overige bepalingen
18.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met twsc.nl worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CycleSoftware B.V. gevestigd is.
18.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
18.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door CycleSoftware B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
18.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
18.6. CycleSoftware B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die twsc.nl of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Contactgegevens Winkel
Op dit moment heeft u geen specifieke Winkel gekozen.

Contactgegevens twsc.nl
CycleSoftware B.V.
CycleSoftware B.V.
Raadhuisplein 1c
5388GM Nistelrode
Nederland
073 303 0050 info@cyclesoftware.nl
+31733030050
www.cyclesoftware.nl